Projekty

I. Název projektu: Šablony II ZŠ Seifertova Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013079

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 (prodlouženo do 31. 1. 2022)

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
 • Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky

Aktivity projektu:

 1. Pro Základní školu:
  • Školní psycholog – Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Klub pro žáky ZŠ – Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 2. Pro školní družinu
  • Klub pro účastníky ŠD/ŠK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021003

Šablony III. ZŠ Seifertova Jihlava

Zahájení projektu:  1. 9. 2021

Ukončení projektu:  30. 6. 2023

Aktivity projektu: zapojení školního psychologa a projektové aktivity pro žáky.

Ve škole pracuje školní psycholožka, která podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem ale i další žáky, kteří potřebují její podporu. V rámci projektu nabídneme také další rozvojové aktivity pro žáky.

II. Podpůrná síť inkluzívního vzdělávání

III. Projekt SYPO

Základní škola Seifertova spolu s mnoha školami v České republice je zapojena do projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů), který reaguje na současný stav českého školství, ve kterém chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Projekt si klade za cíl systematické vzdělávání obou skupin. SYPO připravuje novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů: metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni, Stálá konference ředitelů, podpora začínajících učitelů, transformace systému DVPP.  

Členem krajského kabinetu pro přírodovědné vzdělávání a oblastním metodikem pro Jihlavsko je Mgr. Bc. Soňa Daňková.  

IV. Doučování žáků škol (realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy)

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid – 19. Finanční podpora je poskytována EU (Next Generation EU).