Outdoorový kurz

Outdoorový kurz

Místo: Rekreační středisko Březová, Rokytnice nad Rokytnou, 675 25

Termín: 25. 27. 9. 2023

Vedoucí: Mgr. Stanislav Čech, tel. 565 598 755

Náplň sportovního kurzu Adventure: vysokolanové centrum, nízkolanové centrum, lezecká stěna (vysoká s výcvikem), rambodráha, blok střeleckých aktivit (vzduchovka, luk a kuš), večerní program, výcvik a dovádění na raftech, noční dobrodružná hra, hry na rozvoj týmu, odvahy a důvěry, večerní program dle aktuální nabídky (disco, kino, karaoke show), airsoft, paintball, skok do prázdna, sportovní hry Veškeré aktivity budou probíhat pod dohledem kvalifikovaných, profesionálních instruktorů a učitelů Tv.

Povinné vybavení: pláštěnka, plavky, 2x sportovní obuv, sportovní oblečení, sluneční brýle, pokrývka hlavy, baterka, krém na opalování, menší batoh, přezůvky Doporučené vybavení: žabky, knížka, pevná obuv, maskáče, hudební nástroj.

Pravidla pro přihlašování, odhlašování a vyúčtování Outdoorového kurzu  

  • Žák se považuje za prokazatelně přihlášeného na Outdoorový kurz od okamžiku, kdy je na účet školy připsána požadovaná platba v řádném termínu:
  • Číslo účtu školy: 1466079309/ 0800
  • Evidenční číslo žáka (použít jako variabilní symbol): v elektronické žákovské knížce – osobní údaje – přehled osobních údajů (bez lomítka)
  • V případě vyššího počtu přihlášených jsou ti, jejichž platba byla připsána po řádném termínu, zařazeni jako náhradníci.
  • Pokud v řádném termínu zaplatí více účastníků, než je kapacita kurzu, do náhradníků budou zařazeni ti, jejichž platby byly připsány na účet školy jako poslední (budou prioritně evidováni mezi náhradníky).
  • Žáci, kteří v daném pololetí obdrželi důtku třídního učitele, případně vyšší kázeňský postih, se Outdoorového kurzu nemohou zúčastnit!
  • Vyúčtování proběhne po obdržení všech faktur ekonomkou školy. Zákonný zástupce obdrží písemné vyúčtování (přes žáka), podepíše, doplní číslo účtu na vrácení případného přeplatku a vrátí ekonomce školy. Poté budou případné přeplatky ihned vráceny.
  • Pokud se již přihlášený žák nezúčastní kurzu, vystavuje se riziku stornopoplatků ze strany poskytovatele služby (dle podmínek stanovených aktuálním ceníkem)       

Řád Outdoorového kurzu

1.Outdoorový kurz (dále jen OK) je součást školního vyučování. Žáci jsou povinni jej dodržovat, jakož i řád chaty, na které jsou ubytováni.
2.Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vedoucího a instruktorů během programu i mimo něj. Chovají se slušně a zdvořile k personálu.
3.Členové OK dodržují stanovený denní řád a nastupují včas na program a stravu.Dbají na budíček a večerku.
4.Povinností každého účastníka je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společ. místnostech, na hygienických zařízeních. Bez svolení nesmějí opustit chatu.
5.Kouření a požívání alkoholických nápojů a drog je přísně zakázáno.
6.Používání elektrických spotřebičů na pokojích je zakázáno. Ve sprchách je nutno přiměřeně šetřit vodou.
7.Peníze a cenné věci je možno uložit u vedoucího OK, jinak se za ně neručí. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit vedoucím.
8.Onemocnění a poranění hlásí žáci ped. dozoru a zdravotníkovi. Žáci omluvení z programu nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu
9.Škodu na zařízení musí žáci ihned hlásit. Hradí ji ten, kdo ji způsobil. Při nepřiznání viny hradí škodu společně všichni spolubydlící, ve společných částech objektu všichni žáci.
10.Účast všech žáků  na programu je povinná. Bez povolení pedagoga nesmí členové opustit družstvo.
11.Žáci se scházejí ve společenských místnostech a na veřejných prostranstvích. Návštěvy na pokojích nejsou dovoleny (výjimku může udělit vedoucí kurzu).
12.Přání a stížnosti je možno sdělit pedagogickému dozoru.