Školská rada

Funkční období členů školské rady je tři roky. Schůzky se konají dvakrát ročně.

V tomto složení na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

 • – za zřizovatele – Ing. Marie Veselá, Ing. Pavel Šlechtický
 • – za školu – Mgr. Josef Poul, Mgr. Milan Čermák
 • – za zákonné zástupce – Martina Pánková, Ing. Tomáš Prchal
 • Předseda: Mgr. Milan Čermák               
 • Místopředseda: Martina Pánková       
 • Zapisovatel: Mgr. Josef Poul         
 • Členové: Ing. Marie Veselá, Ing. Pavel Šlechtický, Ing. Tomáš Prchal          

Školská rada:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volby do Školské rady na období 1.1.2024 – 31.12.2026 se uskuteční ve dnech 27. 11. – 30. 11. 2023 elektronickou formou (odkaz bude zaslán přes systém Bakaláři). Seznam přihlášených kandidátů najdete ve Volební listině.