Druhý cizí jazyk

Druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. třídy v časové dotaci 2 hodiny týdně. Žáci si volí z těchto světových jazyků:

Německý jazyk – proč se ho učit?

 1. Více než 100.000 pracovních míst v 8.000 německy mluvících firmách v České republice – a kvalifikovaní mladí spolupracovníci jsou vždy vítáni. Nenechte si ujít příležitost!
 2. 90% německy mluvících firem v České republice hledá spolupracovníky, kteří hovoří německy. Znalost němčiny zvyšuje šance na kariéru. Učiní z Vás produktivního spolupracovníka u zaměstnavatele s mezinárodními obchodními styky.
 3. 11.066 kilometrů sjezdovek je v Rakousku a německých Alpách – nebylo by příjemné se zde na dovolené domluvit německy? Můžete tak poznat zemi i lidi skutečně „na vlastní kůži” – a získat nové přátele!
 4. 1.277 kilometrů hranic spojuje Českou republiku s německy mluvícími přáteli – ale jazyková hranice existovat nemusí. Němčinu lze prakticky uplatnit velice blízko!
 5. O 12.000 Kč více vydělávají manažeři v německy mluvících firmách než je srovnatelný měsíční průměr v České republice. Dobré vyhlídky pro Vaši kariéru!
 6. 88 milionů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk. Je to tak nejčastěji mluvená rodná řeč v EU (španělsky <40 mil., anglicky 60,3 mil., francouzsky 61,6 mil.) a může Vám usnadnit dorozumění v celé Evropě.
 7. Nejkrásnější fotbalový stadion na světě je podle „The Times”v Dortmundu a Tomáš Rosický stejně jako Jan Koller tam již oslavili své fotbalové úspěchy. Třeba byste jednou chtěli i Vy sami zažít tu jedinečnou atmosféru?
 8. Škoda zaměstnává 21.800 pracovníků a u partnera Volkswagenu není určitě na škodu ovládat němčinu jako komunikační jazyk. Sbíráte tak se znalostí němčiny i plusové body pro svůj profesní život.
 9. Cca 700 stipendií na studijní pobyt v Německu pro české studenty přiděluje Německé akademická výměnná služba (DAAD). Na německých univerzitách pobývalo prostřednictvím DAAD již cca 20.000 českých studentů a vědeckých pracovníků. Vznikají tak zcela nové perspektivy!
 10. Program AKCE Rakousko – Česká republika poskytuje ročně stipendia pro přibližně 80 studentu a 20 vysokoškolských profesoru z CR na jejich 1-5 měsíční studijní či výzkumné pobyty v Rakousku. V rámci kooperačních projektů mezi jednotlivými univerzitami obou zemí je finančně podpořeno na 500 studentu a 200 univerzitních pracovníků.
 11. 2 miliony Němců a Rakušanů navštěvuje každoročně Českou republiku. A i když to ne vždy dávají najevo – jsou vděční, když se s nimi hovoří německy, a oceňují služby v němčině. A spokojený zákazník se vždy vrací.

Španělský jazyk – proč se ho učit?

 1. Protože španělština zaznamenává celosvětový vzestup a plní v současnosti funkci druhého světového jazyka, v těsném závěsu za angličtinou.
 2. Protože španělštinou se domluvíte ve více než 20 zemích světa. Španělsky nyní mluví asi 500 milionů lidí, španělsky mluví lidé v Evropě, Americe, Asii a Africe, postupně se tento jazyk mění (při zavedení španělštiny v Brazílii jako povinného jazyka na ZŠ a SŠ) v mezinárodní komunikační prostředek téměř 600 milionů lidí
 3. Protože španělština je jedním z nejjednodušších hlavních cizích jazyků. Španělština má abecedu, která se vyslovuje velmi snadno a oproti ostatním jazykům jednoduchou výslovnost. Mnoho slov je identických nebo ekvivalentních se slovy v anglickém jazyce.
 4. Protože na americkém kontinentě je dnes nevyhnutelné znát španělštinu. Dnes je španělština v USA druhým nejsilnějším jazykem a mluví jím asi 30 milionů obyvatel. Dvě třetiny studentů vUSA si vybírá španělštinu jako první cizí jazyk. Čtvrtým největším španělsky mluvícím městem světa je Los Angeles.
 5. Protože zaměstnatelé mnoha profesí hledají osoby mluvící španělsky, včetně zdravotnictví, marketingu, oblasti právní a vzdělávací. V současné době jsou obchodní styky naší země orientovány na Španělsko, v blízké budoucnosti to bude slibně se vyvíjející ekonomika většiny latinskoamerických zemí.
 6. Protože španělština je jazyk, který se používá v prestižních mezinárodních organizacích. Španělština je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii a dalších. Při stále postupující globalizaci ani naše země nemůže stát stranou a bude potřebovat jazykově fundované odborníky
 7. Znalost španělštiny usnadňuje perspektivy v EU.
 8. Protože španělština zažívá obrovský rozmach v kultuře mladých lidí. Španělsky mluvící země představují novou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. Mnoho mladých lidí je ovlivňováno latinskoamerickou hudbou (Shakira, Enrique Iglesias, Manu Chao, Ricky Martin) a latinskoamerickými tanci.
 9. Protože románské jazyky vč. španělštiny jsou základem mnoha vědních oborů. Španělština má z románských jazyků nejblíže k latině, kdo se tedy učí španělsky, má usnadněný přístup k oborům jako je medicína, právo, přírodovědné obory.
 10. Protože žáci dostanou během studia možnost zúčastnit se leteckého studijně – poznávacího zájezdu do Španělska s učitelem, který má rád španělštinu a Španělsko. Letecké zájezdy jsme pořádali v letech 2008 i 2009 a žáci i rodiče zájezd velmi kladně hodnotili.

Budu rád, když navštívíte i moje stránky na www.mojespanelsko.cz Milan Čermák

Ruský jazyk – proč se ho učit?

 • ruštinou dnes mluví 150 milionů lidí
 • Rusko je největší zemí světa – je zde mnoho sportovních i obchodních příležitostí
 • ruština je stejně jako čeština slovanský jazyk – ruská výslovnost je podobná s českou a proto je její osvojení pro žáky jednodušší a je pro ně i snazší porozumění slyšenému či čtenému textu
 • žáci mohou využít i pomoci od rodičů – většina se ruštinu dříve učila
 • ruská mluvnice má velmi podobnou stavbu s češtinou a její pochopení obvykle nečiní žákům potíže
 • ruština patří mezi 7 nejpoužívanějších jazyků v EU
 • OSN uznává 5 světových jazyků a ruština mezi ně patří
 • ruština je nejrozšířenějším slovanským jazykem
 • osvojení ruštiny snižuje jazykové bariéry a umožňuje poznat život a tradice největší země na světě – Ruska
 • při výuce je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností a na porovnávání českého a ruského jazyka – pro mnoho shodných rysů obou jazyků mají žáci dostatek možností porozumět rusky vedeným rozhovorům
 • znalost cizího jazyka přispívá ke zvýšení mobility v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění
 • znalost cizího jazyka také přispívá k chápání způsobu života lidí v jiných zemích a spolu s jazykem zároveň objevujeme aspekty spojené s kulturou a tradicemi příslušné země
 • naši nejlepší hokejisté a fotbalisté působí v ruských klubech a potřebují se rusky domluvit
 • znalost cizího jazyka je dnes základním předpokladem k získání kvalitního zaměstnání např. ve státní správě, v obl. cestovního ruchu, obchodu, tlumočnictví, podnikání a služeb, sportu …
 • znalost cizího jazyka je dnes stejně perspektivní, jako znalost počítačové techniky a je ještě aktuálnější s otevřením možností pracovních příležitostí v zahraničí
 • se znalostí cizího jazyka člověk rychleji zpracovává informace a dokáže je lépe využít
 • s expanzí našich firem směrem na východ od nás je stále žádanější znalost ruštiny , protože je potřebná při obchodování na ruských trzích