Školní psycholog

Nervozita z přijímaček

Přejít →

Motivace k učení

Přejít →

Posílení psychického zdraví

Přejít →

Podpora

Přejít →

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která je bezplatná a vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost školního psychologa je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

Po nástupu žáka do školy podepisuje zákonný zástupce tzv. generální informovaný souhlas s činností školního psychologa ve škole, který je platný po celou dobu školní docházky žáka. Tento souhlas se vztahuje na všeobecnou činnost školního psychologa ve škole, např. pozorování žáků ve výuce, práci se třídou a podobně. Nevztahuje se na individuální spolupráci se žákem, pro kterou je nutné poskytnutí individuálního souhlasu rodičů. Výjimkou jsou krizové intervence a situace, kdy o konzultaci požádá samotný žák. V takovém případě školní psycholog poskytne jednorázovou konzultaci a v případě potřeby další spolupráce kontaktuje rodiče. Souhlasy jsou k nahlédnutí k příloze.

Co školní psycholog dělá?

 • zaměřuje se na práci se žáky s rizikem rozvoje školní neúspěšnosti, se žáky nadanými a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy – konzultace týkající se vhodného vedení žáků a třídních kolektivů
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • zjišťuje studijní předpoklady žáků a podílí se na kariérovém poradenství
 • provádí anonymní anketní šetření s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou střední školu jít
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když vaše rodina prochází náročnou životní situací, která může mít dopad na psychiku vašeho dítěte
 • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (úzkostnost, psychosomatické potíže…)

Kontakt:

 • Mgr. Marie Vyhnanovská
 • telefon: 565 598 712, 739 372 801
 • e-mail: vyhnanovska@zsseifertova.ji.cz