Výchovný poradce

Standardní činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické.

Poradenské činnosti

 • spolupráce s vyučujícími na řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • koordinace inkluze na škole a pomoc s nastavením podpůrných opatření pro žáky se SVP,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • poskytování poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Mgr. Monika Závodská

Individuální práce s dětmi s poruchami učení

Každé dítě, které vstoupí do školy, má velkou chuť něco dokázat. Pod vedením učitelů a především za pomoci rodičů (hlavně v prvních ročnících) se mu daří ukázat, jak je šikovný a bystrý. Ne  každý dokáže být  úspěšný, ačkoliv se velmi snaží.

Na naší škole se snažíme těmto dětem pomoci k úspěchu . Vždyť dlouhodobý neúspěch pro každého z nás znamená nechuť a odpor, vede k neurotickým projevům, napětí, což má vliv na chování člověka.

 U žáků, kteří mají problémy především v českém jazyce, je doporučeno se souhlasem rodičů vyšetření v PPP Jihlava. Je-li zjištěna porucha učení, jsou tito žáci integrováni ve svých třídách – individuální přístup učitelů jim umožní zažívat úspěchy  a pěkné výsledky  ve své práci.

Mezi nejčastější specifické poruchy učení na naší škole patří především dyslexie, což je porucha čtení. Problémem může být rozlišení hlásek, záměna písmen, spojování slabik, čímž dochází k nesprávné rychlosti čtení, k neporozumění textu,…  Vedle dyslexie se u žáků objevuje dysortografie – specifická porucha pravopisu, která často souvisí s dyslexií. Děti píší zkomoleniny, zaměňují a vynechávají písmena,…  Stává se, že tato porucha bývá dětmi, ale i rodiči, zaměňována za neznalost pravopisu (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných jmen,….).

Péče je umožněna nejen dětem  se SPU, ale i dětem bez vyšetření, které mají problémy v ČJ a chtějí své nedostatky svým přístupem zlepšit.

U dětí bychom nikdy neměly šetřit pochvalou, povzbuzením a oceněním za projevenou snahu při práci. Nesnažíme se děti srovnávat s ostatními. Platí zde známá zásada málo a často. Nelze spoléhat na jejich samostatnost, je nutné dávat splnitelné úkoly a postupně nároky zvyšovat, při čemž respektujeme tempo dítěte a jeho poruchu učení. Velmi důležitá je vždy atmosféra, ve které dítě pracuje.

Všem dětem je nabídnuta školou pomoc formou dyslektických kroužků 1x týdně. Využíváme v nich PC programy pro dyslektiky, pracovní sešity, hry na rozvoj slovní zásoby, na rozvoj sluchového a zrakového vnímání.

Kroužky individuální dyslektické péče:

– na I. stupni    

 •  Mgr. Lenka Boudná
 •  Mgr. Marcela Čápová

–  na II. stupni

 • Mgr. Monika Závodská

Dále na naší škole pracuje kroužek logopedie  pod vedením Mgr. Marcely Čápové a Andrey Tomečkové.