Charakteristika školy

Základní škola Seifertova je kapacitně jednou z největších v Jihlavě, poskytuje základní vzdělávání zhruba 880 žákům. Škola je velmi dobře na vzdělávací roli připravena a to ve všech hlediscích – vzdělávacím, materiálním, personálním. Neustále se snaží zkvalitňovat svoji práci tak, aby žáci vycházející ze školy byli co nejlépe připraveni na další studia a život.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Brána do světa“. Ten byl vytvořen pedagogickým týmem a je průběžně doplňován a obohacován. Jeho strategie umožňuje i práci se žáky se spec. vzděl potřebami a talentovanými dětmi.

Škola má pestrou nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit:

 • zajímavé volitelné předměty – mediální výchova, přírodovědné bádání, seminář z regionální historie, psaní všemi deseti, sportovní výchova
 • druhé cizí jazyky – španělský, ruský, německý (výjezdy do zahraničí – Španělsko, Anglie)
 • zájmové kroužky – flétny, keramika, výtvarný, ruční práce, vaření
 • sportovní oddíly – florbal, tanec, moderní gymnastika, kobudo, břišní tance, vybíjená, turistický, golf
 • aktivity na podporu výuky – logopedie, dyslexie, příprava na přij. zkoušky
 • lyžařský kurz, outdoorový kurz, plavecká výuka, bruslařská školička, školní sportovní olympiáda
 • školní telka – tým žákovských reportérů vytváří krátké videozprávy ze života školy
 • projekty pro žáky – první pomoc do škol, Prevence soc. pat. jevů v centru Vrak Bar, Zdravé zoubky, Recyklohraní, Gymnastická liga, Školní sportovní liga, Strážníci dětem a další

Vazbu mezi vedením školy, pedagogy a žáky zajišťuje výborně fungující školní parlament, jehož členy jsou zástupci žáků ze tříd. Ti se také podílejí na organizování života školy.

Na škole je v každém ročníku jedna sportovně zaměřená třída, konkrétně na lední hokej, moderní gymnastiku a synchronizované bruslení. Sportovci těchto tříd dosahují pravidelně výborných výsledků a reprezentují na celostátní úrovni. Spolupracujeme také s jinými sportovními oddíly (atletika, karate).

Škola disponuje velmi kvalitním a moderním zázemím:

 • moderně vybavené třídy (na prvním stupni všechny s interaktivní technikou)
 • odborné učebny s interaktivní technikou a moderními pomůckami (chemie, biologie, zeměpis, mediální učebna, 3 počítačové učebny, cvičný byt, jazyková učebna, keramická dílna)
 • nový design školních chodeb, školních materiálů, zmodernizované logo školy
 • školní infocentrum s knihovnou – besedy se sportovci, cestovateli, setkávání žáků, relaxační prostor
 • prostorné a moderní šatny se skříňkou pro každého žáka
 • tři tělocvičny (dvě velké, menší baletní sál)
 • moderní venkovní sportovní areál s atletickou dráhou a několika umělými hřišti (házená, basketbal, kopaná)
 • školní družina má 11 oddělení, pracuje podle vlastního ŠVP, organizuje kromě běžných akcí také různé výlety a exkurze
 • školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel denně, snaží se uplatňovat moderní trendy ve stravování, zajišťuje ve spolupráci se ŠD pitný režim pro žáky

Základem kvalitního vzdělávání je učitel. Ve škole je vybudován tým pedagogů, kteří mají dostatek zkušeností, ochotu se vzdělávat, jsou aktivní a komunikativní. Využívají přiměřeně moderní metody práce s důrazem na osobnost učitele ve výuce. Školní poradenské pracoviště ve spolupráci se školním psychologem intenzivně pracuje na integraci žáků s SVP a talentovaných jedinců.

Škola má nastavený systém komunikace s rodiči a veřejností. Prezentuje výsledky práce v médiích a na webových stránkách, které jsou základním informačním kanálem mezi školou a veřejností – www. zsseifertova.ji.cz