Mise a vize školy

Mise školy

Základní škola Seifertova je kapacitně jednou z největších v Jihlavě, poskytuje základní vzdělávání zhruba 930 žákům. Škola je velmi dobře na vzdělávací roli připravena a to ve všech hlediscích – vzdělávacím, materiálním, personálním. Neustále se snaží zkvalitňovat svoji práci tak, aby žáci vycházející ze školy byli co nejlépe připraveni na další studia a život.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Brána do světa“. Ten byl vytvořen pedagogickým týmem a je průběžně doplňován a obohacován. Jeho strategie umožňuje i práci se žáky se spec. vzděl potřebami a talentovanými dětmi.

Škola má pestrou nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit:

 • zajímavé volitelné předměty – mediální výchova, přírodovědné bádání, seminář z regionální historie, psaní všemi deseti, sportovní výchova
 • druhé cizí jazyky – španělský, ruský, německý (výjezdy do zahraničí – Španělsko, Anglie)
 • zájmové kroužky – flétny, keramika, výtvarný, ruční práce, vaření
 • sportovní oddíly – florbal, tanec, moderní gymnastika, kobudo, břišní tance, vybíjená, turistický, golf
 • aktivity na podporu výuky – logopedie, dyslexie, příprava na přij. zkoušky
 • lyžařský kurz, outdoorový kurz, plavecká výuka, bruslařská školička, školní sportovní olympiáda
 • školní telka – tým žákovských reportérů vytváří krátké videozprávy ze života školy
 • projekty pro žáky – první pomoc do škol, Prevence soc. pat. jevů v centru Vrak Bar, Zdravé zoubky, Recyklohraní, Gymnastická liga, Školní sportovní liga, Strážníci dětem a další

Vazbu mezi vedením školy, pedagogy a žáky zajišťuje výborně fungující školní parlament, jehož členy jsou zástupci žáků ze tříd. Ti se také podílejí na organizování života školy.

Na škole je v každém ročníku jedna sportovně zaměřená třída, konkrétně na lední hokej, moderní gymnastiku a synchronizované bruslení. Sportovci těchto tříd dosahují pravidelně výborných výsledků a reprezentují na celostátní úrovni. Spolupracujeme také s jinými sportovními oddíly (atletika, karate).

Škola disponuje velmi kvalitním a moderním zázemím:

 • moderně vybavené třídy (na prvním stupni všechny s interaktivní technikou)
 • odborné učebny s interaktivní technikou a moderními pomůckami (chemie, biologie, zeměpis, mediální učebna, 3 počítačové učebny, cvičný byt, jazyková učebna, keramická dílna)
 • nový design školních chodeb, školních materiálů, zmodernizované logo školy
 • školní infocentrum s knihovnou – besedy se sportovci, cestovateli, setkávání žáků, relaxační prostor
 • prostorné a moderní šatny se skříňkou pro každého žáka
 • tři tělocvičny (dvě velké, menší baletní sál)
 • moderní venkovní sportovní areál s atletickou dráhou a několika umělými hřišti (házená, basketbal, kopaná)
 • školní družina má 11 oddělení, pracuje podle vlastního ŠVP, organizuje kromě běžných akcí také různé výlety a exkurze
 • školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel denně, snaží se uplatňovat moderní trendy ve stravování, zajišťuje ve spolupráci se ŠD pitný režim pro žáky

Základem kvalitního vzdělávání je učitel. Ve škole je vybudován tým pedagogů, kteří mají dostatek zkušeností, ochotu se vzdělávat, jsou aktivní a komunikativní. Využívají přiměřeně moderní metody práce s důrazem na osobnost učitele ve výuce. Školní poradenské pracoviště ve spolupráci se školním psychologem intenzivně pracuje na integraci žáků s SVP a talentovaných jedinců.

Škola má nastavený systém komunikace s rodiči a veřejností. Prezentuje výsledky práce v médiích a na webových stránkách, které jsou základním informačním kanálem mezi školou a veřejností – www. zsseifertova.ji.cz

Vize školy

Vizi školy symbolizuje logo, které je vícevýznamové. Stylizovaný běžec vyjadřuje pohyb jako hnací motor pokroku, křivky sinusoidu opakování cyklů a směřování vpřed. Také odkazuje na sportovní třídy, které na škole jsou (zaměřené na lední hokej, moderní gymnastiku a synchronizované bruslení).

Vize školy je také vyjádřena ve školním mottu: „Brána do světa“. Motto směřuje k hlavnímu cíli vzdělávání, tedy aby žáci byli dostatečně vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které uplatní v globalizovaném, informačně a technologicky i společensky složitém světě.

Vycházeje z tradic a praxe školy chceme být prestižní základní školou nabízející:

– kvalitní všeobecné vzdělání postavené na činnostním učení, kritickém myšlení a kreativitě

– badatelskou výuku, rozvoj manuální zručnosti žáků

– rozvoj čtenářských, komunikativních, informačních, finančních a environmentálních kompetencí

– možnost žákům podílet se na životě a rozvoji školy

– příležitost pro sportovce

– otevřenost v komunikaci s rodiči a veřejností

Desatero ZŠ Seifertova

1. Kvalita, efektivita, prestiž

2. Tvořivost a invence

3. Zdravé a bezpečné prostředí

4. Péče o žáky s SVP

5. Podpora talentů

6. Šance pro sport

7. Rozmanitost školního života

8. Všechny gramotnosti

9. Pravidla a otevřenost

10. Uplatnění ve světě

Popis jednotlivých bodů

ad 1. Vzdělávání by mělo být ve všech oblastech kvalitní a efektivní, s měřitelnými výsledky (přijímání žáků na střední školy). Výsledkem bude zvýšení prestiže školy a povědomí o ní mezi rodiči a veřejností.

ad 2. Hybatelem pokroku je invence a kreativita. Umožňují jednotlivci na základě nasbíraných poznatků a zkušeností přetvořit tyto v nové myšlenky, činy díla. Lidstvo potřebuje ke svému vývoji tvořivost a volnost myšlení, které by mělo dostat základy v raném věku člověka na základní škole. Součástí je vnitřní motivace k výkonu, co mě zajímá, snažím se ovládnout více a rychleji.

ad 3. V době různých závislostí (drogy, alkohol, počítače), které jsou snadno dostupné, je nutno zajistit ve škole takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně. Naučit je znát rizika a nepodlehnout jim. Bezpečně se musí cítit i pedagogové. Je to o důvěře, rovných vztazích, svobodě bez šikany a ponižování osobnosti.

ad 4. Dnešní třídy co do složení žáků charakterizuje rozmanitost. Jsou v nich děti z různých prostředí, různých rodin, s různými osudy a prožitky. Počet těch ze sociokulturně znevýhodněného prostředí narůstá. Cílem školy by mělo být pomoci jim nastavit startovní čáru do života co nejblíž k běžným dětem tak, aby i znevýhodněné děti (ne vlastní vinou) mohly být úspěšné.

ad 5. Šikovných žáků, snaživých, pracovitých je stále dost. Jsou často vidět a bývají zaslouženě chváleni. Ne všichni jsou skuteční talenti, tací, kteří předbíhají svůj věk a schopnosti spolužáků v různých oborech. Tyto děti se nudí, neboť mají vše rychle hotovo. Často jejich talent směřuje do jedné oblasti, v ostatních spíše zaostávají. Pracovat s nimi není snadné a hlavně na to ve školách nebývá čas. Ukázat jim směr a posunout je dál je velmi důležité.

ad 6. Ve škole vznikla před padesáti lety tradice sportovních tříd. Trvá dodnes a měla by i nadále. O talenty ve sportech lední hokej, moderní gymnastika a synchronizované bruslení se škola stará ve spolupráci s oddíly a vychází jim vstříc. Výsledky těchto týmů zvyšují školní prestiž

ad 7. Děti by na školu neměly vzpomínat jen v souvislosti s učením, úkoly, kamarády ze třídy. Měly by si po letech vzpomenout, že ve škole chodily do nějakého kroužku, že měly odpoledne zajímavý badatelský předmět nebo chodily s učitelem tělocviku na sportovní soutěže. Že ve škole byla sportovní olympiáda, dělaly se projekty, že žáci byli jako zástupci ve školním parlamentu nebo se viděli ve školní telce. Také o tom by měla být škola.

ad 8. Gramotnost je nepříliš zdařilé slovo pro soubor nějakých širších specifických znalostí a dovedností. Často bývá vyzdvihována ta čtenářská a matematická. Jsou jistě základem, nutno je ale posilovat i další gramotnosti nutné pro moderní dobu, jako informační, finanční, sociální, badatelskou, rétorickou. I děti zahleděné do monitorů a čtoucí schématické zprávy by se měly umět vyjadřovat, plynule komunikovat, napsat článek, esej, příběh.

ad 9. Zde je vyjádřeno, že vedení školy, učitelé i zaměstnanci jsou ochotni naslouchat žákům, rodičům i veřejnosti, vést s nimi otevřený dialog a jsou ochotni uznat chybu. Na druhé straně si stojí za svou prací, svými pravidly, které ctí, dodržují a prosazují. Nenechají se zviklat, stresovat, zahnat do kouta. Umí jednat slušně, a důrazně, nikoli povýšeně a arogantně. To učí i své žáky.

ad 10. Nejvyšší cíl a jistě přání rodičů a osvícených učitelů. Ať vše, co náročných devět let školní docházky přineslo, není neužitečný balast, ale základy stromu, na kterém vyroste lidská osobnost se zdravými názory a postoji, kreativní, pracovitá, inteligentní. Prostě taková, která se ve složitém světě neztratí a třeba v něm zanechá svou stopu.