Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Před podáním přihlášek

 • uchazeč zváží své možnosti, poradí se s rodiči, třídním učitelem či kariérovým poradcem
 • rozhodne se, zda další studium bude zakončeno maturitou či výučním listem, zda bude studovat na státní či soukromé škole, v místě bydliště nebo jinde
 • vybere si z nabídky středních škol

např. Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz => Obory, školy a profese = > Výběr podle oboru, školy, podle povolání, podle videa, …

 • informuje se přímo na středních školách (např. v rámci Dne otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol
 • informuje se na vybrané obory na Burze středních škol dne 13. 11. 2020 v DKO Jihlava

 8.00 – 18.00

 • další informace získá na stránkách:

www.mpsv.cz => Další portály => Přijímací zkoušky, Volba povolání, Výběr škol, oborů

Kraj Vysočina – www.kr-vysočina.cz  => Školský portál => Přijímací řízení  =>  Publikace Střední školy zřizované Krajem Vysočina, Důležité termíny)

www.cermat.cz  – informace o zkouškách, cvičné testy

Přijímací řízení na střední školy

Ředitel střední školy musí do konce ledna zveřejnit kritéria přijímacího řízení (pro obory s talentovou zkouškou do konce října).

– na učební obory – důležitý je jen prospěch na vysvědčení

– na maturitní obory – mezi kritéria patří prospěch na vysvědčení, výsledky jednotné přijímací zkoušky a pro body navíc je dobré přiložit diplomy z vědomostních olympiád (8. a 9. třída – úspěšný řešitel okresního či vyššího kola)

Maturitní obory:
– s talentovou zkouškou – talentová příjímací zkouška z daného uměleckého oboru v lednu – např. kreslení, modelování

– sportovní třída na gymnáziu – talentová přijímací zkouška z daného sportu v lednu (volejbal, atletika, fotbal, lední hokej, basketbal, plavání) a v dubnu jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka

– bez talentové zkoušky – v dubnu jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka

Střední školy nemohou v přijímacím řízení zahrnout do kritérií hodnocení známky na vysvědčení

za 2. pololetí 2019/2020.

Na některé obory musí mít žák na přihlášce potvrzení od lékaře – např. učební obory – razítko na přihlášce nebo potvrzení na samostatném papíře, který se přiloží k přihlášce. Každý obor v Atlase školství má uvedeno, zda je či není potřeba toto potvrzení (kolonka PLP)

Žáci si mohou podat až 2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2020

a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2021. Na obou přihláškách je stejné pořadí škol (pořadí škol jen určuje, kde bude uchazeč konat zkoušku v prvním a kde v druhém termínu).

Na přihlášce se uvádí např. 2 obory na různých středních školách nebo 2 různé obory na jedné střední škole.

Jednotná zkouška pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky je stanovena takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021

 2. termín:     úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:  středa 14. dubna 2021

 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

  1. termín: středa  12. května 2021

  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Počítá se lepší výsledek – zvlášť český jazyk i matematika.

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů a to po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, beze jmen) na webových stránkách školy.

Když žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání.

Zápisové lístky obdrží zákonný zástupce nejpozději na schůzce rodičů dne 8. 4. 2021.

Poznámky na závěr

V Atlase školství v tištěné podobě pro Kraj Vysočina nebo v elektronické formě pro celou republiku jsou i obecné informace k volbě střední školy.

Některé školy v minulých letech organizovaly Přijímačky nanečisto – např. Trivis. Je potřeba sledovat webové stránky středních škol, zda v letošním školním roce bude tato možnost a pro které studenty (zda jen pro své budoucí či pro libovolné zájemce). Termín býval v den pololetních prázdnin.

Bylo by dobré využít nabídku učitelů matematiky a českého jazyka a aktivně se účastnit Semináře k přijímacím zkouškám.

Pedagogicko – psychologická poradna nabízí možnost podrobných testů ohledně výběru školy – objednat žáka musí zákonný zástupce a objednací lhůty jsou 6 – 8 týdnů.

Když by bylo potřeba některé věci konzultovat, vysvětlit či doplnit informaci, tak je možné kontaktovat kariérového poradce – žáci přímo ve škole, rodiče telefonicky či mailem. Je možné se domluvit na osobní schůzce.

Ve škole též pracuje školní psycholožka, která může pomoci při výběru střední školy.

Protože epidemiologická situace je složitá, je možné, že se některé termíny či podmínky budou měnit – ohledně vydávání přihlášek, zápisových lístků a dost možná i přijímacích zkoušek.

Na nástěnce ve škole ve 4. patře a na stránkách školy budou zveřejňovány aktuální informace k přijímacímu řízení.

Jak se budou vyplňovat přihlášky

Obory s talentovou zkouškou:

 1. podle průzkumu v 9. třídách je vytištěna přihláška nanečisto
 2. zákonný zástupce do 2. 11. 2020 zkontroluje, opraví a doplní údaje –  zvolený obor, telefon, datum narození zákonného zástupce, …. a správnost údajů potvrdí svým podpisem
 3. v týdnu  9.11. – 13.11. 2020 bude žákovi předán originál  vyplněné přihlášky
 4. žák i zákonný zástupce přihlášku podepíše, dopíše se místo a datum podpisu
 5. případně je potřeba potvrzení od lékaře ( jen u vybraných oborů – sportovní třída na gymnáziu – razítko na přihlášce nebo potvrzení na samostatném papíře, který se přiloží k přihlášce od sportovního lékaře)
 6. žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu – do 30. 11. 2020
 7. zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci v případě přijetí a to po domluvě s kariérovým poradcem

Obory bez talentové zkoušky:

 1. před vánočními prázdninami bude vytištěna přihláška nanečisto
 2. zákonný zástupce do 22. 1. 2021 zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon, …. a správnost údajů potvrdí svým podpisem
 3. po pololetním vysvědčení kariérový poradce doplní známky, vytiskne originály přihlášek a předá je uchazeči v týdnu 8.2 – 12. 2. 2021
 4. případné potvrzení od lékaře (jen u vybraných oborů – např. obory s výučním listem) bude na přihlášce v kolonce Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo na samostatném papíře
 5. žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu – do 1. 3. 2021
 6. zápisový lístek bude předán zákonnému zástupci nejpozději na schůzce rodičů dne 8. 4. 2021

Uchazeči o šestileté nebo osmileté studium

 1. do 22. 1. 2021 nahlásí zájem kariérovému poradci (rodiče – telefonicky, přes webové stránky školy mailem nebo žáci ve škole)
 2. v týdnu od 25. 1. 2021 do 28. 1. 2021 bude vytištěna přihláška nanečisto
 3. zákonný zástupce do 9. 2. 2021 zkontroluje, opraví a doplní údaje –  zvolený obor, telefon, …. a správnost údajů potvrdí svým podpisem
 4.  kariérový poradce doplní známky, vytiskne originály přihlášek a předá je uchazeči

 do 16. 2. 2021

 • žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu – do 1. 3. 2021
 • zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci v případě přijetí a to po domluvě s kariérovým poradcem

Blanka Zemanová

kariérový poradce

kabinet fyziky,  4. patro

565 598 741

zemanova@zsseifertova.ji.cz