Rámcový vzdělávací program:


cíle:

  • umožnit  žákům  osvojit  si strategii učení a motivovat  je pro celoživotní   učení,
  •  podněcovat žáky  k tvořivému  myšlení,  logickému uvažování a k  řešení  problém,vést žáky k všestranné,  účinné a otevřené komunikaci,
  • rozvíjet  u  žáků  schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých,
  • připravovat žáky k  tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti,
  • vytvářet  u  žáků  potřebu   projevovat  pozitivní  city  v chování, jednání a v prožívání  životních situací, rozvíjet vnímavost  a  citlivé  vztahy  k lidem, prostředí a k přírodě,
  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a sociální  zdraví a  být  za  ně zodpovědný,
  • vést  žáky  k toleranci a  ohleduplnosti  k  jiným  lidem, jejich  kulturám a duchovním hodnotám, učit  je žít  společně s ostatními lidmi,
  • pomáhat  poznávat  a  rozvíjet  vlastní  schopnosti v  souladu s  reálnými možnostmi  a  uplatňovat  je  spolu  s  osvojenými  vědomostmi  a dovednostmi  při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS