ICT plán


Škola používá legálně zakoupený a volně šiřitelný software pro výuku i administrativu a respektuje autorská práva.
Stávající vybavení VT se blíží optimálnímu stavu. Stanice počítačových učeben vyhovují požadavkům, počítače Informačního centra potřebují modernizaci. Někteří učitelé pracují na strojích PIII, většina má již moderní stanice.
Školní servery zatím stačí požadavkům, jen dochází místo na discích.

Žáci - rok 2008/2009
1. stupeň 363
2. stupeň 301
Celkem 664

Učitelé - nejvyšší odbornost  
Bez školení 2
Absolventů Z 12
Absolventů P0 (úvodní modul) 20
Absolventů P0 (+1 další modul) 11
Absolventů P (celý modul) 4
Počet učitelů - celkem 49
Z toho absolventů M -
Z toho absolventů S 3

Pracovní stanice 2008 2009
> 5 let < 5 let > 5 let < 5 let
Učebny IT - 36 - 36
Informační centrum 13 - 13 -
V 6 odborných učebnách - 3 - 4
V 28 třídách - 17 - 17
Učitelé (14 kabinetů, 2 zástupci) 4 20 3 21
Ředitelka, ,jídelna, administrativa 2 5 1 6
Informační kiosek - 1 - 1
Celkem 18 83 17 85
101 102

Prezentační technika rok 2008 2009
Dataprojektory - učebny IT 2 2
Dataprojektory - odborné pracovny, IC 3 5

Síť 2008 2009
Síť (twist) LAN 100 Mbit LAN 100 Mbit
Přípojných míst 130 130
Připojení k Internetu optika 3 Mbps optika 3 Mbps
Serverové služby www, pošta, file server, antivir, antispam, proxy, firewall www, pošta, file server, antivir, antispam, proxy, firewall, redakční systém

WWW stránky školy jsou fyzicky umístěny na serveru providera (kvůli odlehčení linky), služby školního serveru jsou přístupné přes www rozhraní.

Standardní pracovní prostředí žák učitel
OS Windows XP Windows XP
Textový editor MS Word, Open office Open office
Tabulkový procesor MS Excel, Open office Open office
Editor prezentací MS Power Point, Open office Open office
Grafický editor XnView, Gimp, Open office, Zoner PS8 XnView, Gimp, Open office, Zoner PS8
Prohlížeč Internetu IE, Firefox IE, Firefox
Poštovní klient (umístění schránek) www rozhraní (veřejně dostupné služby) Mail602 MsgSrv, www rozhraní, POP3 (šk. server)
Editor www stránek NVU, Open office NVU, Open office
WWW prostor veřejně dostupné služby na přání ve šk. www prostoru nebo veřejně dostupné služby
Informační systém intranet intranet, Bakalář
Výukové programy programy pro podporu výuky většiny předmětů od firem Terasoft (většina výuk. prog.), Matik, Silcom multimedia, LangMaster, Holubec, …
Tisk ze všech stanic je možný tisk na síťové laserové tiskárny (2 z nich jsou barevné).

Hlavní cíle:
- zefektivnit výuku s využitím ICT
- připravit pedagogy na využívání e-learningových aplikací ve výuce a poskytovat jim k tomu vhodné podmínky
- směřovat k co nejširšímu využívání informačních on-line zdrojů a komunikace

Dílčí cíle:
- rozšířit kontakt mezi školou, žáky a rodiči prostřednictvím elektronické komunikace
- zajištění kvalitní prezentace na vlastních webových stránkách, umožnění žákům i učitelům vystavit vlastní prezentaci
- vybavení informačního centra kvalitnější technikou pro přípravu a samostudium žáků
- vytvořit systém pro správu výukových jednotek a pro jejich tvorbu

Způsob dosažení těchto cílů:
Finanční zdroje k postupnému zajišťování svých cílů kromě rozpočtu škola získává také zpracováním projektů. Průběžně motivujeme učitele k sebevzdělávání.

Celková cílová vize:
- dostatečný počet počítačových míst pro výuku i pro přípravu učitelů - zhruba 11 počítačů na100 žáků (5 stanic - počítačové uč., 2 stanice - nepočítačové uč., 4 stanice učitelé)
- síťové připojení v každé učebně
- dostatečné vybavení názornými pomůckami (1 dataprojektor na 100 žáků, dostatečný počet interaktivních tabulí, dig. fotoaparáty, kamera, webkamery, GPS, scanner, MP3 rekordér, sluchátka + mikrofony pro učebny)
- přístup učitelů k datům na šk. serveru z domova
- přístup žáků a rodičů k ICT službám školy z domova
- využití většiny strojového času techniky
- připravenost průměrného absolventa k využívání běžných ICT

Dílčí kroky:
- vybavení učeben 1. stupně počítači
- opakovaná školení pro učitele 1. stupně (základní uživatelské znalosti, metodická školení k výuce ICT)
- tvorba databáze námětů pro práci žáků
- začlenění předmětu “Práce s počítačem” do výuky všech ročníků
- zajištění moderních zařízení k práci s informacemi (desktopy, notebooky, fotoaparát, kamera, projektory, interaktivní tabule, GPS, scanner, mikrofony, sluchátka, MP3 rekordér, webkamera, PDA)
- proškolení pedagogů v práci s těmito zařízeními
- využívání těchto informačních technologií jako nástroje i jako objektu výuky
- zřízení multimediální učebny s interaktivní tabulí
- rozšíření komunikačních služeb a dalších forem datových skladů
- vyřešení klimatizace v učebně InfB

Současný stav se již blíží standardu, vzhledem k velikosti školy bude však naplnění požadavků standardu dlouhodobější záležitostí (2 - 3 roky).

 Zpracováno podle metodického pokynu 30799/2005.

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS