Témata preventivních bloků


l. třída (1 blok)

 • Kamarádství

Program se zaměřuje na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Zejména při přechodu dítěte z MŠ na ZŠ je potřeba upevňovat vztahy mezi dětmi, jedině tak může fungovat třídní kolektiv po celou dobu školní docházky. Cílem programu je uvědomit si, že člověk není rád sám, potřebuje k někomu patřit, kamarádi si pomáhají, chtějí jeden druhému dělat radost, odpouštějí si své chyby a mohou si všechno říkat. Při programu je využíván videopořad “Jak byli ve při”, na kterém se dětem ukazují různé druhy mezilidských sporů. Součástí programu je malování ideálního kamaráda a soupis vlastností, které by měl mít.

 2. třída (1 blok)

 • Zdravý životní styl

Téma je postaveno na pochopení tělesné zdatnosti jako faktoru, který podporuje zdraví.

S dětmi jsou probírány různé důvody, proč je dobré být tělesně zdatný. Proč je důležitá duševní pohoda (cítíme se dobře, baví nás to, máme dobrou náladu, při cvičení je legrace), tělesná pohoda (vypadáme dobře, máme svaly, nejsme tlustí, máme rovná záda, jsme odolní proti onemocněním) a sociální pohoda (můžeme vyhrát soutěž, ubránit se násilí, když chce někdo jiný svou sílu uplatnit proti nám, jsme často s dobrými kamarády). Důležitá je i motivace k osobní hygieně a prohloubení znalosti, že nejzdravější je strava pestrá a různorodá. Při programu je využíván videopořad “Jak lenošili”, na kterém dětem demonstrujeme co může lenošení způsobit. Na závěr programu děti malují obrázky, jak si lze utužit zdraví.

3. třída (1 blok)

 • Alkohol

Cílem tohoto programu je zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, respektive jejich zkušenosti s požíváním alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými v jejich okolí. Snahou je prohloubit znalosti o působení alkoholu, jak o aktuálním, těsně po požití, tak i dlouhodobé zdravotní následky, včetně závislosti jako nemoci.

Při programu je využíván videopořad “Opilá studánka”, na kterém děti názorně uvidí, jak se můžeme stát zajatcem alkoholu. Děti na základě získaných informací na závěr ve skupinkách vytváří plakát - antireklamu na alkohol.

 4. třída (1 blok) 

 • Kouření 

Obsahem tohoto tématu je seznámení se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus. Objasnění různých důvodu, proč lidé kouří. Cílem tohoto programu je zjistit znalosti dětí o cigaretách, jejich zkušenosti s kouřením u rodičů a dalších dospělých v jejich okolí. Pracovníci Centra prevence se snaží dětem na speciálních obrázcích ukázat, že cigarety neškodí jen tomu, kdo je kouří, ale i tomu, kdo se pohybuje v zakouřených místnostech, co všechno nám cigarety ničí, kolik stojí peněz, jak těžce se zbavujeme závislosti na nich apod.

Při programu je využíván videoprogram ,,Jak se zakuckali”. Děti na základě získaných informací na závěr ve skupinkách vytváří plakát - antireklamu na kouření.

5. třída (1 blok)

 • Drogy

Tento program je zaměřen na fakta, ve kterých děti dostávají základní informace o rozdělení, účincích a hlavně rizicích užívání návykových látek. Velká pozornost je zaměřena na možnost prvního kontaktu s návykovými látkami a bourání mýtu, které se k nim pojí. Program se snaží ovlivnit postoje dětí k drogám na základě objektivních informací se zdůrazněním rizik jejich užívání.

Při práci je využíván videoprogram “Jak kotě nechtělo spát”. Na jednoduché pohádce si děti začínají uvědomovat nebezpečné účinky návykových látek.

  6. třída (2 bloky)

 • Seznámení, navázání důvěry, sebepoznání

Toto první setkání slouží především k vzájemnému seznámení lektorů a žáků, společně se tvoří pravidla pro komunikaci. Jsou zde zařazeny také sebepoznávací techniky, které slouží k vnímaní, uvědomění si sebe sama i svého okolí.

 • Zdravé vztahy v kolektivu (podpora spolupráce, komunikace)

Téma je zaměřeno na schopnost vzájemné spolupráce, komunikace v rámci třídního kolektivu, na její podporu, případně nastartování. 

7. třída (2 bloky)

 • Prevence šikany

Téma úzce souvisí s tématem zdravých vztahů v kolektivu, ale přímo se dotýká problematiky šikany, bezmoci, nadřazenosti apod.

 • Výchova k toleranci (prevence rasismu, agresivity,xenofobie)   

Během tohoto setkání se pracovníci Centra prevence dotýkají témat jako jsou xenofobie, netolerance k druhému, lidská jinakost apod.

8. třída (2 bloky)

 • Prevence závislostí (legální, nelegální drogy)

Toto téma je zaměřeno na to, aby si žáci ujasnili svůj názor, postoj na drogy jako takové a aby se o nich dozvěděli pravdivé informace.

 • Zdravé vztahy s rodiči

Téma se týká vztahů dětí s jejich rodiči. Především se zaměřuje na schopnost jejich vzájemné komunikace, na uvědomění si obou těchto rolí a možných obtíží, které přinášejí.

9. třída (2 bloky)

 • Plány do budoucna (hodnotový žebříček, práce s volným časem, modelace životní dráhy)

Tento program se zaměřuje na vnímání a uvědomění si vlastních hodnot, na hospodaření se svým časem. Během setkání se žáci snaží dojít k tomu, čeho by ve svém životě chtěli dosáhnout a jaké prostředky by bylo vhodné zvolit.

 • Partnerské a sexuální vztahy (prevence HIV,…)

Téma se zaměřuje na zdravé partnerské vztahy, vnímání svého těla. Také se týká problematiky sexu, jeho případných rizik a odbourávání společenských tabu v této oblasti.

Podrobný seznam preventivních bloků je zveřejněn se souhlasem Centra prevence-VrakBar

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS