Prevence výskytu sociálně nežádoucích jevů


Naše škola věnuje zvláštní péči prevenci výskytu sociálně nežádoucích jevů u žáků. Základním prvkem a obsahem našeho preventivního působení  je  snaha vést žáky ke zdravému životnímu stylu, a to jak po stránce tělesné, duševní i sociální. Naším cílem je vychovat z žáka harmonickou osobnost, vybavenou osvojenými a smysluplnými návyky, schopnou odolat společensky nežádoucím jevům, jako jsou:

  • násilí a šikanování
  • záškoláctví
  • kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
  • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
  • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření)
  • netolismus (závislost na virtuálních  drogách – počítačové hry, televize, video)
  • patologické hráčství (gambling)
  • divácké násilí
  • komerční sexuální zneužívání dětí
  • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí

Veškerých preventivních aktivit se u nás ve škole účastní všichni žáci i učitelé a jsou tak posilovány sociální vazby mezi oběma skupinami. Témata primární prevence sociálně nežádoucích jevů byla citlivě zapracována do tématických plánů jednotlivých předmětů a jsou tak  nedílnou součástí výukového procesu. Protože většina sociálně nežádoucích jevů pramení z nudy, nabízí naše škola žákům velké množství zájmových i sportovních volnočasových aktivit.

Naše škola již několik let úspěšně spolupracuje s Centrem prevence – VrakBar. Speciálně vyškolení zaměstnanci Centra se v dopoledních hodinách dlouhodobě a systematicky věnují prevenci sociálně patologických jevů u našich žáků. Program primární prevence pro I. a II. stupeň vhodně doplňuje a rozšiřuje výuku o znalost nezbytných sociálních dovedností, které mohou pomoci zamezit vzniku sociálně patologických jevů u našich žáků.

Koordinaci preventivních aktivit má ve škole na starosti školní metodik prevence Mgr. Jaroslava Hrodková, která poskytuje poradenskou činnost žákům i jejich rodičům ve svých úředních hodinách (Út 1400-1500) v kabinetě biologie. V naléhavých případech je však k dispozici kdykoliv.

Škola má podrobně zpracovaný Minimální preventivní program (dále jen MPP). Tento dokument, který je základním nástrojem prevence v resortu školství, obsahuje veškeré preventivní aktivity připravované v daném školním roce. MPP je každoročně vyhodnocen a dle potřeb upravován.

odkazy:

Minimální preventivní program školy: minimalni_preventivni_program_2015_16.pdf

Témata preventivních bloků určených pro naše žáky v Centru Prevence – VrakBar (podle tříd)

Program proti šikanování: program_proti_sikanovani.pdf

PřílohaVelikost
minimalni_preventivni_program_2015_16.pdf246.67 KB
program_proti_sikanovani.pdf438.01 KB

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS